HP-Socket 5.7.1 beta3 源码+模块+例程

> UDP 组件更新:
—————–
1、增加新组件:UDP Node
1) UDP Node 没有“连接”的概念,可以与任意地址相互收发数据
2) UDP Node 支持三种运行模式:单播、组播和广播
3) 增加 UDP Node 组件示例 Demo – TestUDPNode

> 其它更新:
—————–
1、所有通信组件都增加方法 SetReuseAddressPolicy() 支持设置地址重用策略
2、大量 API 更新,代码重构、优化

> 升级说明:
—————–
1、HP-Socket v5.7.1 改动或删除了小部分 API,升级时请参考 Chang-APIs.txt

分享到:
赞(12)